MOTIVAČNÍ PROGRAM SYSLETE!

1. Úvodní ustanovení

1.1. Motivační program SYSLETE! (dále jen "program") je provozovaný společností Plaček Pet Products s.r.o., Revoluční 1381/III, 290 01 Poděbrady zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158695, IČ 28995911, DIČ CZ699003610 (dále jen "provozovatel")Provozovatel nabízí svým zákazníkům nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem, které se pro účely programu zaregistrují níže uvedeným způsobem (dále jen "registrovaní zákazníci"), získat od provozovatele syslíky (dále jen "syslíky") za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.

1.2. Administrativně a organizačně zodpovídá za vedení programu společnost Amden s.r.o., se sídlem Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 - Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337130, IČ 09497714, DIČ CZ09497714 (dále jen "organizátor").

1.3. Organizátor není oprávněn bez souhlasu kontaktních osob provozovatele měnit či ovlivňovat obchodní data a procesy v rámci programu a je povinen plnit požadavky vyplývající z nařízení GDPR.

 

2. Registrovaný účastník

2.1. Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která se registrovala do programu na stránkách syslete.placek.cz a provedla alespoň jeden nákup zboží provozovatele.

2.2. Registrovaný zákazník musí být starší 18 let.

2.3. Registrovaný zákazník má právo bez udání důvodu kdykoli ukončit svou registraci do programu.

 

3. Získání syslíků

3.1. Oprávnění získávat syslíky vzniká okamžikem nákupu zboží ze sortimentu dodavatelů provozovatele zařazených do programu. Není-li provozovatelem stanoveno jinak.

3.2. Počet získaných bodů závisí na hodnotě uskutečněného nákupu zboží provozovatele a na přepočtovém koeficientu, který určí provozovatel.

3.3. Hodnota bodů se počítá z prodejních cen zboží bez DPH pro fyzické osoby a z ceníků smluvně domluvených s právnickými osobami.

3.4. Získané syslíky budou organizátorem na účet připsány, pokud to umožní technické podmínky zařízení provozovatele i organizátora, a to minimálně jedenkrát v měsíci. O víkendech a svátcích připisování bodů neprobíhá.

3.5. Syslíky je možné čerpat pouze v rámci programu SYSLETE!.

3.6. Aktuální seznam odměn bude uveden a přístupný po přihlášení účastníka na internetových stránkách syslete.placek.cz nebo dotazem na e-mailové adrese info@syslete.cz. Parametry a zobrazení odměn uvedených na internetových stránkách mají jen informativní charakter. Pokud provozovatel neuvede jinak.

3.7. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit hodnotu bodů v průběhu programu kdykoli bez předchozího upozornění.

 

4. Využití syslíků

4.1. Nárok na odměnu vzniká zákazníkovi v okamžiku, kdy získá potřebný počet bodů a provede závaznou objednávku na internetových stránkách syslete.placek.cz. Organizátor dodá zboží nejpozději do 30 dnů od data vytvoření objednávky. Zároveň si vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání (z důvodu nedostupnosti zboží u smluvních partnerů). O novém termínu dodání bude organizátor zákazníka informovat.

4.2. Na straně provozovatele lze odmítnout odeslání odměny do doby zaplacení všech pohledávek, které z titulu prodeje zboží vzniknou provozovateli vůči registrovanému zákazníkovi. V případě, že registrovaný zákazník vrátí provozovateli zboží, organizátor odečte odpovídající počet bodů z jeho účtu.

4.3. V případě, kdy zákazník vrátí zboží, které bylo zakoupeno v období probíhajícího programu, bude finanční částka za vrácené zboží, dle platných všeobecných obchodních podmínek provozovatele uvedených na stránkách https://all.placek.cz/vseobecne-obchodni-podminky, při vrácení peněz ponížena o hodnotu bodů tzn. plnění, které v rámci programu registrovaný zákazník získal. Provozovatel si tedy vyúčtuje v takovém případě finanční kompenzaci podle stanoveného koeficientu na základě, kterého byly syslíci zákazníkovi připsány, čímž bude dosaženo zpětného navrácení odpovídající finanční hodnoty provozovateli.

4.4. Získání a připisování bodů je možné uskutečnit pouze za nákupy uskutečněné od 1. 11. 2022. Za nákupy s jiným datem syslíci připsány nebudou.

4.5. Čerpání bodů je možné uskutečnit v období do 30. 11. 2024.

 

5. Reklamace

5.1. Na veškeré objednané zboží se vztahuje záruka 12 měsíců od data předání výrobku.

5.2. Odměny je nutné reklamovat přes organizátora. Vždy je nutné k reklamovanému zboží doložit předávací protokol, který je zasílán e-mailem. Náklady spojené s vyřízením reklamace hradí organizátor programu.

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Osoba, která se má stát registrovaným účastníkem, svým souhlasem při prvním přihlášením do programu uděluje organizátorovi po dobu fungování motivačního programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem provozování motivačního programu (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným zákazníkům bonusy). Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v rámci motivačního programu. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 Organizátor a provozovatel odpovídají za bezpečnost osobních údajů. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách syslete.placek.cz.

 

7. Všeobecná ustanovení

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových stránkách syslete.placek.cz minimálně jeden kalendářní týden přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány syslíky za nákup zboží provozovatele.

7.2. Provozovatel neručí za množství skladových zásob zboží zahrnutého do akce. Zboží nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu.

7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit sortiment odměn zařazených do programu. Odměny mohou být nahrazeny podobnými, nebo zcela z programu vyřazeny. Platná nabídka odměn je vždy zveřejněna na syslete.placek.cz.  

7.4. Provozovatel i organizátor jsou oprávněni vyloučit z programu registrovaného zákazníka, který poruší některé z pravidel programu či jakýmkoliv jiným způsobem poškozuje dobré jméno provozovatele nebo jeho výrobků.

7.5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout plnění odměn vyplývající z programu nebo odepřít dodávku zboží v případě, že kupující zboží provozovatele řádně v termínu nezaplatil či identifikuje indicie směřující k tomu, že zboží v řádném termínu uhrazeno kupujícím nebude.

7.6. Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na syslete.placek.cz.

7.7. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky dnem 1. 11. 2022.

Program končí dnem 30. 11. 2024.

Facebook Twitter Google+